[KTeV HOME] [Results] [Publications] [Theses] [Talks]

KTeV KL -> mu mu gamma gamma plots

Updated July 7, 2002.

[KL->mu mu gamma gamma Results]


Plots in Phys. Rev. D 62, 112001 (2000)

"Evidence for the Decay KL -> mu+mu-gamma gamma"


Send corrections to Taku Yamanaka